จูฬมาลุงกโยวาทสูตร

เวลาพูดถึง พระไตรปิฏก ผู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าอ่านยาก ต้องใช้พื้นฐานทางธรรมเยอะหน่อย ซึ่งจริงๆแล้วเราว่าครึ่งๆนะ ถ้ามีพื้นอยู่บ้างพอจะปฏิบัติเป็นบ้าง รู้คำศัพท์เฉพาะบ้างก็ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีพื้น เราก็สามารถเริ่มศึกษาได้จากหนังสือของ อาจารย์ เสถียรพงษ์ วรรณปก ที่ชื่อ” คำบรรยายพระไตรปิฏก ” ซึ่งจัดพิมพ์โดย ธรรมสภา เล่มไม่หนา อ่านง่ายเลยค่ะ อาจารย์อธิบายได้ชัดแจ้งจริงๆ

จากนั้นถ้าเริ่มสนุกแล้ว อยากศึกษาให้ละเอียดขึ้นก็ขยับมาอ่าน ” พระไตรปิฏก ฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม ” โดย มหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มนี้จะหนาหน่อย 820 หน้า แต่ดีมากๆค่ะ สรุปย่อความแต่ละสูตรเข้าใจง่าย อ่านควบคู่ไปกับเล่มของอาจารย์ เสถียรพงษ์ วรรณปก ได้เลยค่ะ

แถมอีกนิดว่า ถ้ารู้สึกอยากอ่านแล้วพริ้ว หาเล่ม พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมาลธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มาไว้แนบข้างเลยค่ะ (ท่านมีให้โหลดเป็นไฟล์ PDF ในอินเตอร์เน็ตค่ะ) คราวนี้ติดคำไหน ก็เปิดอ่าน ศึกษาเพลินๆไป อย่าไปเครียดนะ ถ้าศึกษาแล้วทุกข์ก็วางใจไว้ผิดทางแล้ว ต้องไม่ลืมว่าเราศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพื่อดับทุกข์นี่คะ ไม่ได้เพื่อสะสมภูมิรู้ไว้อวดใครหรือไฟท์โวหารธรรมกับใคร ไม่ต้องเก่งค่ะ เรารู้เพื่อจะดับทุกข์ ก็เท่านั้น

ส่วนวันนี้เรารู้สึกคิดถึงพระสูตร(พระสุตตันตปิฏก)หนึ่งมาก นอกจากวิปัลลาสสูตรแล้ว พระสูตรที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งในดวงใจ ก็คือ

จูฬมาลุงกโยวาทสูตร ค่ะ

พระสูตรนี้ ว่าด้วยเรื่องที่พระพุทธองค์ “ ไม่ทรงพยากรณ์ 10 ข้อ ” เช่น โลกเที่ยงไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุด สัตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่ เป็นต้น (ทิฎฐิ 10 ประการ) เพราะเหตุ คือ ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ ส่วนเรื่องที่ทรงตอบคือ อริยสัจจ์4 เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

โดยเนื้อความที่โดนใจจะอยู่ที่ข้อ 150 ที่ท่านได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนคนเรา ถูกลูกศรอาบยาพิษยิง ญาติพี่น้องจะพาไปหาหมอเพื่อรักษา ผ่าออก แต่กลับไม่ยอม เพราะต้องการรู้นั่นนี่มากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ทำให้แผลตัวเองหายได้เลย

ยกมาให้แล้ว ลองค่อยๆอ่านดูนะคะ ค่อยๆอ่าน ไพเราะและดีจริงๆ

เปรียบคนที่ถูกลูกศร (20/150/301)

[๑๕๐] ดูก่อนมาลุงกยบุตรบุคคลใดแลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรณ์แก่เราฯลฯเพียงใดเราจักไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงนั้นตถาคตไม่พึงพยากรณ์ข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นพึงทำกาละไปโดยแท้ดูก่อนมาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษต้องศรอันอาบยาพิษที่ฉาบทาไว้หนามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปหานายแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดมาผ่าบุรุษผู้ต้องศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักบุรุษผู้ยิงเรานั้นว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพศย์หรือศูทร. . . มีชื่อว่าอย่างนี้มีโคตรอย่างนี้. . . สูงต่ำหรือปานกลาง . . . ดำขาวหรือผิวสองสี . . . อยู่บ้านนิคมหรือนครโน้นเพียงใดเราจักไม่นำลูกศรนี้ออกเพียงนั้นบุรุษผู้ต้องศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักธนูที่ใช้ยิงเรานั้นว่าเป็นชนิดมีแล่งหรือเกาทัณฑ์ . . . สายที่ยิงเรานั้นเป็นลายทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอ็นป่านหรือเยื่อไม้ลูกธนูที่ยิงเรานั้นทำด้วยไม้ที่เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทัณฑ์ที่ยิงเรานั้นเขาเสียบด้วยขนปีกนกแร้งนกตะกรุมเหยี่ยวนกยูงหรือนกชื่อว่าสิถิลหนุ [คางหย่อน] . . . เกาทัณฑ์นั้นเขาพันด้วยเอ็นวัวควายต่างหรือลิง. . . ลูกธนที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดอะไรดังนี้เพียงใดเราจักไม่นำลูกศรนี้ออกเพียงนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรบุรุษนั้นพึงรู้ข้อนั้นไม่ได้เลยโดยที่แท้บุรุษนั้นพึงทำกาละไปฉันใดดูก่อนมาลุงกยบุตรบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรณ์ทิฏฐิ๑๐นั้นฯลฯแก่เราเพียงใดเราจักไม่พระพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงนั้นข้อนั้นตถาคตไม่พยากรณ์เลยโดยที่แท้บุคคลนั้นพึงทำกาละไปฉันนั้น.

** (20/150/301) หมายถึง เล่มที่ 20 ข้อ 150 หน้า 301

แล้วตอนนี้เราทำอะไรกับลูกศรอาบยาพิษที่ปักอกกันอยู่บ้างคะ ?

====================================================================================================================

ข้อมูลอ้างอิง

1.พระไตรปิฏก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

2.คำบรรยายพระไตรปิฏก โดย เสถียรพงษ์ วรรณปก

3.พระไตรปิฏก ฉบับสำหรับประชาชน โดยมหามกุฎราชวิทยาลัย

© 2018, goaya. All rights reserved.

SHARE

You May Also Like

About the Author: goaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *