Day: January 6, 2018

จูฬมาลุงกโยวาทสูตร

No Picture

เวลาพูดถึง พระไตรปิฏก ผู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าอ่านยาก ต้องใช้พื้นฐานทางธรรมเยอะหน่อย ซึ่งจริงๆแล้วเราว่าครึ่งๆนะ ถ้ามีพื้นอยู่บ้างพอจะปฏิบัติเป็นบ้าง รู้คำศัพท์เฉพาะบ้างก็ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีพื้น เราก็สามารถเริ่มศึกษาได้จากหนังสือของ อาจารย์ เสถียรพงษ์ วรรณปก ที่ชื่อ” คำบรรยายพระไตรปิฏก ” ซึ่งจัดพิมพ์โดย ธรรมสภา เล่มไม่หนา อ่านง่ายเลยค่ะ อาจารย์อธิบายได้ชัดแจ้งจริงๆ

Read More »